นางสาว ขนิษฐา สุขพัทธี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถนำเสนองานต่างๆได้โดยการทำหน้าที่เป็นพิธีกร/