นาย กาญจน์ วงษ์ศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ตีฉิ่ง/กลองยาว/ม่ง/ฉาบ