นางสาว กฤติยา ชื่นถนอมบุญ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถเขียนชวเลขได้ ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ ได้ พิมพ์ดีด ไทย-อังก