นางสาว กรฉัฐ โพธิ์พันธุ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การใช้Program Computer,ร้องเพลง,พิมพ์ดีด