นางสาว กนกอร   การสมชิต 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ปักคอสติค / เล่นอินเตอร์เน็ต