นางสาว กนกพร ทองแท้

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ นาฎศิลป์ไทย (รำไทย)/ พิมพ์ดีดไทย/ พิม