นางสาว  โสภา   สมบูรณ์พัฒนากิจ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์