นางสาว  เพ็ญพรรณ์   นุชบางเดื่อ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้ Microsoft office