นางสาว  อุมาภรณ์   ชูผึ้ง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office/ adobe photo shop/ dream/ foxpro