นาย  อำนาจวิชญ์  จันทรกูล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ มีความกล้าแสดงออก / ชอบทำกิจกรรมในโรงเรียน