นาย  อำนาจ   นามสำโรง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี