นางสาว  อัมพิกา   วงศ์ศิริ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ คอมพิวเตอร์/โปรแกรมไมโครซอฟ