นางสาว  อัญมณี   ชูวาลา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีด