นางสาว  อัญชลี   สรรพนา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจงานด้านกราฟิกเป็นอย่างมากและชื่นชอบเป็นพิเศษ