นาย  อัญกฤษ   ปุญนุวงศ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความสนใจในงานบริการ