นาย  อรรคพล   โสมประเสริฐ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้