นางสาว  อรธิรา   เฉลิมถ้อย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เชียร์ลีดเดอร์