นาย  อนุสรณ์   ศักดิ์รักษ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆๆ ความถนัดประกอบเครื่องคอมพวิเตอร์และซ่อมบำรุงทั่