นางสาว  หนึ่งนภา   เจริญพร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การทำงานที่ใช้สมาธิ/อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง