นางสาว  สุวิษา   ชิณวงศ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์