นาย  สุพุฒิ   ศรีพล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัด/1.ร้องเพลง/2.เล่นดนตรีสากล/3.ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์PC/ความสนใ