นางสาว  สุดารัตน์   พบชัยภูมิ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ/ร้องเพลง/เต้น/งานฝีมือ/ทำอาหาร/ภาษาญี่ปุ่น