นางสาว  สาวิตรี   วีรสารนนท์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เป็นนักศึกษาวิชาทหาร