นางสาว  สวีนา   ขนทอง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ / ฐานข้อมูล / เว็บเพจ