นางสาว  สร้อยสุดา   กันทะวงค์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล สนใจเรื่องบัญชี