นางสาว  สรินธร   บุญปราการ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การประกวดมารยาทไทย ร้องเพลงลูกทุ่งไทยและไทยสากล ช่วยงานกิจกรรมของวิทยา