นางสาว  ศุภสุตา   ปาลบุตร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อที่จะสามารถใช้ในการทำงานได้