นางสาว  ศิรินทรา   กมลวิจิตร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรม windows/ Exl พิมพ์ดีดไฟฟ้า