นางสาว  ศรัญยา   ไกรวิทย์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามรถใช้โปรแกรมต่างๆได้ และอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดี