นาย  วิรวินท์   ศรีโหมด 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่น ดนตรี -เล่น ฟุตบอล