นางสาว  วายามา   วอนขำ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความรู้เรื่องประกันภัยพ.ร.บ./สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม