นางสาว  วันวิสา   จางบัว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษได้คล่อง /สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ต่างๆ/