นางสาว  รัตติกาล   ชินสุด 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำอาหาร