นางสาว  ยุวนา   ฤกษ์เฉลิมพจน์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Dos/ VB/ Pascal/ Microsoft Office/ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ/ แข่งขันทักษะวิช