นางสาว  ยุภาพรรณ   พวงแก้ว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความสามารถในการพิมพ์คล่อง/-สนใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้เร็ว