นางสาว  ภัทราภรณ์   กาบแก้ว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เต้นเชียร์ลีดเดอร์