นางสาว  ภัทรพร   แซ่อึ้ง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาวิอลเลย์บอล คอมพิวเตอร์