นาย  พีระวุฒิ   พ่อค้าช้าง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์