นางสาว  พีรนุช   ยิ่งวัฒนาถาวร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อยากเรียนเสริมภาษา