นางสาว  พิมพ์พิไล   เกิดสุข 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ