นางสาว  พวงพยอม   ขันยศ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาพอได้ เช่น วอลเลย์บอล