นาย  พร้อมพงศ์   เดชเหมือน 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทำเวป ดูแลแก้ไขส่วนต่างของเวป และดูแลระบบNetworkได้