นางสาว  พรธิดา   ฤกษ์ทิพย์ศรื 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาว่ายน้ำ