นางสาว  ผุสชา   เนตรแก้ว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท พณิชยการพระนคร