นางสาว  ปัญญาพร   แผนกทาน 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน ถนัดการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเต