นาย  ปฤษฎี   ผูกเกษร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ/คอมพิวเตอร์