นางสาว  ปรีณา   ตระกูลโอสถ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ /พิมพ์ดีดทั้งไทย/อังกฤษ