นางสาว  ประภาพร   จันทร์แต่งผล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี เช่น Excel. Outlook/ W