นางสาว  น้องแก้ว   กุหลาบคีรีไพร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นเครื่องดนตรีสากล(คาริเนต)