นางสาว  นิรุบล   อำมา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมต่างๆ ลงโปรแกร